Home  |  Artikels  |  Citaten


Discriminatie allochtonen op arbeidsmarkt


Jan Denys, HRM-blogs (verschenen in De Morgen), 25-07-2009.


Als discriminatie niet de belangrijkste reden is voor de hoge werkloos­heid bij allochtonen dan is het uiteraard de vraag welke redenen dit wel zijn. De meest bekende is uiteraard het gebrek aan oplei­ding van de allochtonen. Het gaat dan zowel om een gebrek aan talenkennis als professionele competenties. Een recente studie van de VUB onder lei­ding van professor Ignace Glorieux (bij mijn weten geen lid van de Rechtse kerk) heeft dit nog maar eens aan­getoond. Pikant detail, de studie kreeg in de pers maar een fractie van de aandacht die het Adecco-dossier in dezelfde periode kreeg.

Naast het scholingsprobleem is er het attitudeprobleem bij vooral man­ne­lijke allochtonen dat op zijn beurt een gevolg is van een proble­ma­tisch opvoedingsproces in heel wat allochtone gezinnen.

Maar er is een minder bekende reden die traditioneel links systema­tisch onder de mat schuift. De hoge werkloosheid bij allochtonen heeft voor een flink deel te maken met de inrichting en structuur van onze arbeidsmarkt. Eén voorbeeld. Onze arbeidsmarkt beschermt sowieso de insiders heel sterk en maakt het moeilijk voor outsiders om in te treden. Wie in België werkt heeft heel veel kans om te blijven werken maar wie werkloos wordt heeft dan weer veel minder kans om weer werk te vinden in vergelijking met andere Europese landen. Het spreekt vanzelf dat zwakkere groepen op de arbeidsmarkt (waaronder de allochtonen) daar het eerste slachtoffer van zijn. Traditioneel links weigert systematisch daarover na te denken. Dit is gemakkelijk te verklaren. Als traditioneel links dit gegeven zou erkennen zouden een aantal eigen uitgangspunten in vraag moeten gesteld worden. Dan zouden ze tot de verschrikkelijke vaststelling komen dat ze zelf een oor­zaak van het probleem zijn.

Waarom blijven bepaalde groepen in onze samenleving (daarin gesteund door een deel van de media) het racistisch gedrag van werkgevers als belangrijkste oorzaak benoemen voor de hoge werk­loos­heid bij allochtonen? Het is om te beginnen een simpele verklaring. De oorzaak kan bij één partij worden gelegd. De wereld kan weer opgedeeld worden in goeden en slechten. Voor de media levert dit spectaculaire verhalen op. Als de slechte in het verhaal dan nog de werkgever is kan het helemaal niet meer stuk want dit is volstrekt compatibel met de oude linkse schema’s. Dit laatste verklaart trouwens mee waarom het ABVV zich de voorbije maanden zo gretig op dit dossier heeft geworpen. De oplossing voor het probleem is in dergelijk model ook simpel. Het volstaat dan grotendeels dat de foute werkge­vers hun discriminerend gedrag stopzetten. De eigen verantwoordelijk­heid blijft op die manier ook mooi buiten schot. Het probleem is dat we op die manier weinig opschieten.

De realiteit is dat de integratie van allochtonen in onze maatschappij en op onze arbeidsmarkt een werk van heel lange adem zal zijn. We hebben er een eeuw over gedaan om de sociale kwestie min of meer in goede banen te leiden en zelfs dat werk is nog niet af. Het zal trou­wens nooit af zijn. Met de multiculturele uitdaging zal het niet anders zijn. Zo zitten samenlevingen nu éénmaal in elkaar.Home  |  Artikels  |  Citaten